YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartlar
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik araçlarıyla desteklenir.
Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları yatırım teşvik belgesi kapsamına alınmaz.
Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesidüzenlenmez.
Yatırım Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır
TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM TEŞVİK KONULARI :
Teşvik edilmeyen yatırımlara yatırım teşvik belgesi düzenlenmez,
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.
Bunların dışında kalan yatırım konuları kendi yatırım bölgelerindeki destek unsurlarından yararlanır. Bu yatırım konularına Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.
 
I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR: Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmez
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
 • Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
 • Küp şeker.
 • 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
 • Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
 • Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 • Kütlü pamuk işleme yatırımları.
 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
 • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)
 • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
 • Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).
C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
 • Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
 • Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
 • Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
 • Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
 • Sinema salonu yatırımları.
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
 • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
 • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
 • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
 • Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
 • Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
 • Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
 • Yat ithali yatırımları.
 • Taşıt kiralama yatırımları
 • Halı yıkama yatırımları.
 • Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetler,i, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
 • Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
 • Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.
II – TEŞVİĞİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: Genel Teşvik Belgesi Düzenlenir.
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
 • Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
 • Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
 • Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.
B. İMALAT SANAYİ
 • Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
 • Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
 • Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
 • Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 • Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesidüzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımlarına teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde,
III. YATIRIM TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER: Bölgesel Teşvik Belgesi Düzenlenir.
1- Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
2- Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
3- Gıda ürünleri ve içecek imalatı
4- Tekstil ürünleri imalatı
5- Giyim eşyası imalatı
6- Derinin tabaklanması ve işlenmesi
7- Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak)
8- Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
9- Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
10- Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
12- Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı
13- Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
14- İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
15- Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
16- Patlayıcı madde imalatı
17- İç ve dış lastik imalatı
18- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
19- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
20- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
21- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
22- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
23- Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
24- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
25- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
26- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
27- Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
28- Metal eşya
29- Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
30- Makine ve teçhizat imalatı
31- Sınai kalıp
32- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
33- Elektrikli makine ve cihazları imalatı
34- Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
35- Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
36- Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
37- Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
38- Motosiklet ve bisiklet
39- Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
40- Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)
41- Oteller (3 yıldız ve üzeri)
42- Öğrenci yurtları
43- Soğuk hava deposu hizmetleri (500 metrekare ve üzere)
44- Lisanslı depoculuk
45- Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil), ( yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
46- Hastane yatırımı, huzurevi
47- Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
48- Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
49- Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
50- Seracılık (5 dekar ve üzeri)
51- Madencilik Sektörü

 Teşvik Belgesi için istenen belgeler:

 • Vergi levhası
 • Noter Tasdikli imza Sirküleri
 • Yatırım Bilgi Formu
 • Ekonomi bakanlığı hesabına yatırılan 400TL müracaat bedelinin ödendiğine dair makbuzun aslı
 • Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
 • SGK’dan alınacak, prim borcu yoktur yazısı
 • ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”
 • Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)
 • Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi
BAŞVURU YERİ:
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

 


 
  1.BÖLGE
  2.BÖLGE
  3.BÖLGE
  4.BÖLGE
  5.BÖLGE
  6.BÖLGE
ANKARA
ADANA
BALIKESİR
AFYONKARAHİSAR
ADIYAMAN
AĞRI
ANTALYA
AYDIN
BİLECİK
AMASYA
AKSARAY
ARDAHAN
BURSA
BOLU
BURDUR
ARTVİN
BAYBURT
BATMAN
ESKİŞEHİR
ÇANAKKALE
GAZİANTEP
BARTIN
ÇANKIRI
BİNGÖL
İSTANBUL
DENİZLİ
KARABÜK
ÇORUM
ERZURUM
BİTLİS
İZMİR
EDİRNE
KARAMAN
DÜZCE
GİRESUN
DİYARBAKIR
KOCAELİ
ISPARTA
MANİSA
ELAZIĞ
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
MUĞLA
KAYSERİ
MERSİN
ERZİNCAN
KAHRAMANMARAŞ
IĞDIR
 
KIRKLARELİ
SAMSUN
HATAY
KİLİS
KARS
 
KONYA
TRABZON
KASTAMONU
NİĞDE
MARDİN
 
SAKARYA
UŞAK
KIRIKKALE
ORDU
MUŞ
 
TEKİRDAĞ
ZONGULDAK
KIRŞEHİR
OSMANİYE
SİİRT
 
YALOVA
 
KÜTAHYA
SİNOP
ŞANLIURFA
 
 
 
MALATYA
TOKAT
ŞIRNAK
 
 
 
NEVŞEHİR
TUNCELİ
VAN
 
 
 
RİZE
YOZGAT
 
 
 
 
SİVAS
 
 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destek Unsurları
·         KDV İstisnası
·         Gümrük Vergisi Muafiyeti
·         Vergi İndirimi
·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
·         Yatırım Yeri Tahsisi
·         Faiz Desteği
·         Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
·         KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)
YATIRIM TEŞVİK Destek Unsurları Açıklaması
*KDV İSTİSNASI:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurtdışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
*GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
*VERGİ İNDİRİMİ: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu yatırım teşvik destekleri, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırım teşvik uygulamaları içerisinde düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.
*SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenenteşvik belgesi için uygulanır.
*YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
*FAİZ DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır . Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
*SİGORTA PRİMİ (İŞÇİ HİSSESİ) DESTEĞİ: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
*GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ :Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10yıl süreyle terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
*KDV İADESİ: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Uygulama Alanları ve Bölgeleri
*GENEL TEŞVİK:
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
 • I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
 • III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
**BÖLGESEL TEŞVİK: 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ destek unsurları tabloda  verilmiştir. Lütfen inceleyiniz.
BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
 1.Bölge
2.Bölge 
3.Bölge 
4.Bölge 
5.Bölge 
6.Bölge 
KDV İstisnası %18
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR 
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
 Vergi İndirimi   
Vergi İndirim Oranı
%50
%55
%60
%70 
%80 
%90 
Yatırıma Katkı Oranı
%15
%20 
%25 
%30
%40
%50 
Yatırım dönemi vergi indirimi
YOK
%10
%20
%30
%50 
%80 
İşletme dönemi vergi indirimi
%100
%90
%80 
%70 
%50 
%20
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi
 2 Yıl
3 Yıl 
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
 %10
 %15
%20
%25
%35
%50 
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Faiz Desteği
İç Kredi
YOK
YOK
3 Puan
4 Puan 
5 Puan
7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi
YOK
YOK
2 Puan
2 Puan
2 Puan
2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL)
YOK
YOK
500
600
700
900
Sigorta Primi Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Damga Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
NOT : Organize sanayi bölgelerinde ve imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar bir sonraki bölgenin destek unsurlarından yararlanır.
İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri
·         KDV İstisnası
·         Gümrük Vergisi Muafiyeti
·         Vergi İndirimi
·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
·         Yatırım Yeri Tahsisi
·         Faiz Desteği
·         Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
·         KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)
****STRATEJİK YATIRIMLAR :
Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklenmektedir. Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Katma değerin asgari %40 olması Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması
Destek Unsurları
BÖLGELER
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
KDV İadesi
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı* (%)
50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Destek Süresi
7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
Faiz Desteği
İç kredi
5 puan ———————- 2 puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi
VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
* İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri
·         KDV İstisnası
·         Gümrük Vergisi Muafiyeti
·         Vergi İndirimi
·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
·         Yatırım Yeri Tahsisi
·         Faiz Desteği
·         Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
·         KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)
**** BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR :
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları(200 Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı(1Milyar TL ) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı(200 Milyon TL) Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları(50 Milyon TL) Elektronik Sanayi Yatırımları(50 Milyon TL)Motorlu Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayi(Ana Sanayi 200 Milyon TL)(Yan Sanayi 50 Milyon TL) Hava ve Uzay Taşıtları ve /veya Parçaları İmalatı Yatırımları(50 Milyon TL)Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları(50 Milyon TL)Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar(50 Milyon TL)Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları(50 Milyon TL)Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları(50 Milyon TL)BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR – İlaç Üretimi Yatırımları(50 Milyon TL)
Destek Unsurları
BÖLGELER
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Vergi İndirimi*
Yatırıma Katkı Oranı* (%)
OSB ve EB Dışı
25
30
35
40
50
60
OSB ve EB İçi
30
35
40
50
60
65
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Destek Süresi
OSB ve EB Dışı
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
 10 yıl
OSB ve EB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
NOT: Organize sanayi bölgelerinde ve imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar bir sonraki bölgenin destek unsurlarından yararlanır.
* İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Destekleri
·         KDV İstisnası
·         Gümrük Vergisi Muafiyeti
·         Vergi İndirimi
·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
·         Yatırım Yeri Tahsisi
·         Faiz Desteği
·         Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
·         KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)