Öncelikli yatırım konuları

1.2.3.4. bölgede olan iller aşağıda belirtilen yatırım konularında 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanır. Ancak bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

1.ve2. bölge yatırımlarında; 1.000.000.TL

3.4.5. ve 6. bölge yatırımlarında 500.000 TL asgari yatırım şartı aranır.

1- Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

2- Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

3- (Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

4- (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

5- (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

6- Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

7- Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

8- Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

9- Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 10  

10- (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

11-(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

12- (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

13- (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

14- (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

15- (Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

16- (Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

17- (Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

18- (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

19-(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı üretimine yönelik entegre yatırımlar.

20- (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Lisanslı depoculuk yatırımları.

21- (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları.

22-(Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

 Öncellikli Destek Unsurları

5.Bölge 

6.Bölge 

KDV İstisnası %18

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti  %2

VAR

VAR

 Vergi İndirimi   

Vergi İndirim Oranı

%80 

%90 

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%50 

Yatırım dönemi vergi indirimi

%50 

%80 

İşletme dönemi vergi indirimi

%50 

%20

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 

Uygulama Süresi

7 Yıl

10 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%35

%50 

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

700

900

Sigorta Primi Desteği

YOK

10 Yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

VAR

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

 

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI (1. 2. 3. 4. Bölgede yatırım yapacaklar için 4. Bölge teşviği verilir.)

 

07.02.2411

B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler

 

08.03.2411

Sülfit ve sülfatlar

 

09.03.2411

Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar

 

2411.4

Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı

 

2412

Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı

 

2413

Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı

 

2429.2

Tutkal ve Jelatin İmalatı

 

07.06.2429

Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler.

 

08.06.2429

Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler

 

11.06.2429

Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve Alkalinaftalinler

 

2911

İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet Motorları Hariç

 

2912.1

Pompa Ve Kompresör İmalatı

 

2913

Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı

 

2914

Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı

 

2915

Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı

 

2919

Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı

 

2921

Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı

 

2922

Takım Tezgahları İmalatı

 

2923

Metalurji Makineleri İmalatı

 

2924

Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı

 

2925

Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı

 

2926

Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı

 

2927

Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler Ve Av Tüfeği Aksam Ve Parçaları Hariç)

 

2929

Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı

 

2930

B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı

 

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı

 

3120

Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı

 

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

 

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

 

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

 

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

 

352

Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı

 

3591

Motosiklet İmalatı

 

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

 

Destek Unsurları

4.Bölge 

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

 Vergi İndirimi   

Vergi İndirim Oranı

%70 

Yatırıma Katkı Oranı

%30

Yatırım dönemi vergi indirimi

%30

İşletme dönemi vergi indirimi

%70 

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 

Uygulama Süresi

6 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%25

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

4 Puan 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

600

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR